Get Adobe Flash player

Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của các Giám Mục trong Giáo Hội

 

Lời Giới Thiệu
Lời Mở Đầu
Chương 1: Các Giám Mục Với Giáo Hội Phổ Quát
Chương 2: Các Giám Mục Với Giáo Hội Địa Phương Hay Giáo Phận
Chương 3: Các Giám Mục Cộng Tác Trong Việc Mưu Ích Chung Cho Nhiều Giáo Hội

 

Chương I

Các Giám Mục Với Giáo Hội Phổ Quát 

 

I. Vai trò của Giám Mục với Giáo Hội phổ quát.

 

4. Do bí tích tấn phong và do sự hiệp thông phẩm trật với vị Thủ Lãnh cũng như với các thành phần trong cộng đoàn, các Giám Mục trở nên những Thành Phần của Giám Mục Đoàn 1. “Giám Mục Đoàn kế vị cộng đoàn Tông Đồ trong việc giáo huấn và chăn dắt, chính trong Giám Mục Đoàn mà cộng đoàn Tông Đồ được trường tồn. Hiệp nhất với Thủ Lãnh, tức Giáo Hoàng Roma, và không bao giờ tách rời khởi Thủ Lãnh ấy, Giám Mục Đoàn cũng có quyền bính trọn vẹn và tối cao trên toàn thể Giáo Hội, nhưng chỉ có thể thi hành quyền này khi có sự ưng thuận của Giáo Hoàng Roma” 2. Thực vậy, quyền bính này “được thi hành cách trọng thể trong Công Đồng Chung” 3 : do đó, Thánh Công Đồng chế định mọi Giám Mục đều có quyền tham dự Công Đồng Chung vì là thành phần của Cộng Đoàn Giám Mục

“Hiệp nhất với Giáo Hoàng, các Giám Mục trên khắp thế giới còn có thể thực hành quyền cộng đoàn ấy khi vị Thủ Lãnh cộng đoàn mời gọi các Ngài cùng hành động cách cộng đoàn, hay ít ra khi Ngài ưng thuận hoặc tự do chấp nhận hành động hiệp nhất của các Giám Mục rải rác để làm cho nó trở thành một hành động có tính cách cộng đoàn thực sự” 4

5. Các Giám Mục được tuyển chọn từ các miền khác nhau trên thế giới, theo cách thức và tiêu chuẩn đã hoặc sẽ được Đức Giáo Hoàng Roma ấn định, giúp đỡ vị Chủ Chăn Tối Cao của Giáo Hội cách đắc lực hơn nơi Hội Đồng có tên riêng là “Thượng Hội Đồng Giám Mục” 5 ; Thượng Hội Đồng này đóng vai trò của toàn thể hành Giám Mục Công Giáo, đồng thời cũng nói lên rằng tất cả các Giám Mục, trong sự hiệp thông phẩm trật, cùng chia sẻ nỗi lo âu của toàn thể Giáo Hội 6.

6. Các Giám Mục, là những người kế vị hợp pháp các Tông Đồ và là thành phần của Cộng Đoàn Giám Mục, phải luôn luôn ý thức mình liên kết với nhau và cùng nhau lo lắng cho tất cả các Giáo Hội, vì được Thiên Chúa thiết lập và do mệnh lệnh của nhiệm vụ tông đồ, mỗi vị, cùng với các Giám Mục khác phải là người bảo đảm cho Giáo Hội 7. Nhất là các Ngài phải lo lắng đến những miền trên thế giới chưa được rao giảng Lời Chúa, hay đặc biệt những miền mà chính vì quá ít linh mục, các Kitô hữu đang bị nguy cơ lìa xa những huấn giới của đời sống Kitô Giáo và cả đến mất đức tin.

Vì thế, các phải cố gắng hết sức thế nào để các công cuộc rao giảng Phúc Âm và hoạt động tông đồ được các tín hữu nhiệt liệt nâng đỡ và cổ vỡ. Ngoài ra các Ngài còn phải chủ tâm lo lắng chuẩn bị những thừa tác viên thánh vụ thích hợp và cả các phụ tá, tu sĩ cũng như giáo dân, để làm việc tại các xứ truyền giáo và những miền thiếu giáo sĩ. Và tùy sức có thể, các Ngài hãy lo gửi một số linh mục của mình đến thi hành thánh vụ tại những xứ truyền giáo và các giáo phận nói trên vĩnh viễn hay ít là trong một thời gian hạn định.

Ngoài ra, trong khi xử dụng tài sản của Giáo Hội, các Giám Mục phải quan tâm không chỉ đến các nhu cầu của giáo phận mình, mà còn của các Giáo Hội địa phương khác vì các Giáo Hội này là thành phần Giáo Hội duy nhất của Chúa Kitô. Sau cùng các ngài cũng phải tùy sức mà chăm lo cứu trợ những tai ương mà các giáo phận hay các miền khác phải gánh chịu.

7. Nhất là các ngài phải lấy tình anh em mà bao bọc các vị Giám Chức, vì danh Chúa Kitô, đang bị vu khống và gặp khó khăn bị cầm tù hay bị ngăn cấm không được thi hành chức vụ ; và các Ngài hãy lấy tình huynh đệ tích cực mà săn sóc các vị đó để xoa dịu và làm vơi bớt nỗi khổ đau của họ bằng kinh nguyện và hành động của các Anh Em đồng nghiệp.

 

II. Các Giám Mục và Tòa Thánh

 

8. a) Các Giám Mục vì là những người kế vị các Tông Đồ, nên trong giáo phận đảm trách, tự mình các Ngài có mọi thường quyền, riêng biệt và trực tiếp theo như nhiệm vụ mục vụ đòi hỏi. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, Đức Giáo Hoàng Roma, vì chức vụ, vẫn luôn có quyền dành lại một số vấn đề cho mình hay cho một Thẩm Quyền khác.

b) Trong trường hợp riêng, mỗi khi xét thấy có lợi ích thiêng liêng cho các con chiên dưới quyền theo luật định, mỗi Giám Mục giáo phận có đặc quyền miễn trừ luật chung của Giáo Hội, trừ trường hợp dành riêng cho Thẩm Quyền Tối Cao của Giáo Hội.

9. Trong khi thi hành quyền tối cao, trọn vẹn và trực tiếp trên toàn thể Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Roma xử dụng các Thánh Bộ thuộc Giáo Triều Roma ; vì thế các Thánh Bộ nhân danh và lấy quyền Ngài mà chu toàn nhiệm vụ mình để mưu ích chung cho các Giáo Hội cũng như giúp đỡ các Chủ Chăn thánh.

Vả lại, các nghị phụ tham dự Thánh Công Đồng mong ước rằng các Thánh Bộ này tuy đã từng giúp đỡ Đức Giáo Hoàng Roma và các Chủ Chăn của Giáo Hội một cách đắc lực, nhưng cũng cần cải tổ cho hợp hơn với nhu cầu của thời đại, địa phương và các Nghi Lễ, nhất là những vấn đề có liên quan đến số các bộ, danh hiệu, thẩm quyền, phương pháp làm việc riêng biệt và sự phối trí các công việc với nhau 8. Cũng thế, các Ngài ước mong rằng vì nhiệm vụ riêng của các Giám Mục, nên chức vụ các Đại Sứ của Đức Giáo Hoàng Roma cần phải được xác định rõ ràng hơn.

10. Ngoài ra, vì các Thánh Bộ được thành lập để mưu ích cho toàn thể Giáo Hội, nên Thánh Công Đồng ước mong hãy thâu nhận thêm các Thành Phần, các Nhân Viên và các Cố Vấn và ngay cả các Đại Sứ của Đức Giáo Hoàng, từ những miền khác nhau trong Giáo Hội, sao cho các cơ quan hành chánh hay cơ quan trung ương của Giáo Hội Công Giáo tỏ ra có đặc tính phổ quát thực sự.

Công Đồng còn mong ước trong Thành Phần các Thánh Bộ cũng nên thâu nhận một số Giám Mục, nhất là Giám Mục giáo phận, những vị có thể đem lại cho Đức Giáo Hoàng một cách đầy đủ hơn những cảm nghĩ, nguyện vọng và nhu cầu của tất cả Giáo Hội.

Sau cùng các Nghị Phụ nhận thấy rằng thật ích lợi nếu chính Thánh Bộ đó biết nghe nhiều hơn nữa những giáo dân trổi vượt về nhân đức, kiến thức và kinh nghiệm, sao cho chính giáo dân cũng góp phần vào các công việc của Giáo Hội.

 

Lời Giới Thiệu
Lời Mở Đầu
Chương 1: Các Giám Mục Với Giáo Hội Phổ Quát
Chương 2: Các Giám Mục Với Giáo Hội Địa Phương Hay Giáo Phận
Chương 3: Các Giám Mục Cộng Tác Trong Việc Mưu Ích Chung Cho Nhiều Giáo Hội

 -------

Chú thích:

1. Cf. CONC. VAT.II, Const. dogm. De Ecclesia, n.22.

2. Ibid

3. Ibid

4. Ibid

5. Cf. PAULUS VI, Motu proprio Apostolica Sollicltudo, 15 sept. 1965.

6. Cf. CONC. VAT.II, Const. dogm. De Ecclesia, n.23.

7. Cf. PIUS XII, encycl. Fidei donum, 21 apr. 1957: AAS 49 (1957), pp.237ss..Cf.etiam: BENEDICTUS XV, epist. apost. Maximum illud, 30 nov.1919: AAS 11 (1919), p.440 – PIUS XI, encycl. Rerum Ecclesia, 28 febr. 1926:AAS 18 (1926), p.68.

8. Cf. PAULUS VI, allocutio ad Em.mos Patres Cardinales, Exe.mos Praesules, Rev.mos Praelatos ceterosque Romanae Curiae Officiales, 21 sept. 1963:AAS 55 (1963), pp.792 ss...