Get Adobe Flash player

Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh

Lời Mở Ðầu
Chương 1: Những Nguyên Tắc Tổng Quát Ðể Canh Tân Và Cổ Võ Phụng Vụ Thánh
Chương 2: Mầu Nhiệm Thánh Của Lễ Tạ Ơn
Chương 3: Các Bí Tích Khác Và Các Á Bí Tích
Chương 4: Kinh Nhật Tụng
Chương 5: Năm Phụng Vụ
Chương 6:Thánh Nhạc
Chương 7: Nghệ Thuật Thánh Và Dụng Cụ Thánh

Sắc Lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội

Lời Giới Thiệu
Lời Mở Đầu
Chương 1: Nhiệm Vụ Của Giáo Hội
Chương 2: Việc Tông Đồ

Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội

Lời Giới Thiệu
Chương 1: Mầu Nhiệm Giáo Hội
Chương 2: Dân Thiên Chúa
Chương 3: Tổ Chức Phẩm Trật Giáo Hội Và Ðặc Biệt Về Chức Giám Mục
Chương 4: Giáo Dân
Chương 5: Lời Kêu Gọi Mọi Người Nên Thánh  Trong Giáo Hội
Chương 6: Tu Sĩ
Chương 7: Ðặc Tính Cánh Chung Của Giáo Hội Lữ Hành Và Sự Hiệp Nhất Với Giáo Hội Trên Trời
Chương 8: Ðức Nữ Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa Trong Mầu Nhiệm Chúa Kitô Và Giáo Hội
Thông Tri và Chú Thích Sơ Khởi

Sắc Lệnh về các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương

Lời Giới Thiệu

Toàn Văn Sắc Lệnh

Sắc Lệnh về Hiệp Nhất

Lời Giới Thiệu
Lời Mở Ðầu
Chương 1: Các Nguyên Tắc Công Giáo Về Hiệp Nhất
Chương 2: Cách Tham Dự Phong Trào Hiệp Nhất
Chương 3: Các Giáo Hội Và Cộng Ðoàn Giáo Hội

Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của các Giám Mục trong Giáo Hội

Lời Giới Thiệu
Lời Mở Đầu
Chương 1: Các Giám Mục Với Giáo Hội Phổ Quát
Chương 2: Các Giám Mục Với Giáo Hội Địa Phương Hay Giáo Phận
Chương 3: Các Giám Mục Cộng Tác Trong Việc Mưu Ích Chung Cho Nhiều Giáo Hội

Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu

Lời Giới Thiệu

Toàn Văn Sắc Lệnh

Tuyên Ngôn về Giáo Dục Ki-tô Giáo

Lời Giới Thiệu

Toàn Văn Tuyên Ngôn

Sắc Lệnh về Ðào Tạo Linh Mục

Lời Giới Thiệu

Toàn Văn Sắc Lệnh

Tuyên Ngôn về Liên Lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo Ngoài Ki-tô Giáo

Lời Giới Thiệu

Toàn Văn Tuyên Ngôn

Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa

Lời Giới Thiệu
Chương 1:  Về Chính Việc Mạc Khải
Chương 2: Sự Lưu Truyền Mạc Khải Của Thiên Chúa
Chương 3: Sự Linh Ứng Của Thiên Chúa Và Việc Chú Giải Thánh Kinh
Chương 4:  Cựu Ước
Chương 5:  Tân Ước
Chương 6: Thánh Kinh Trong Ðời Sống Giáo Hội

Sắc Lệnh về Tông Ðồ Giáo Dân

Lời Giới Thiệu
Lời Mở Ðầu
Chương 1:  Ơn Gọi Làm Tông Ðồ Giáo Dân
Chương 2:  Mục Tiêu Phải Ðạt Tới
Chương 3:  Các Môi Trường Hoạt Ðộng Tông Ðồ
Chương 4: Các Phương Thức Hoạt Ðộng Tông Ðồ
Chương 5:  Thống Phái Theo
Chương 6:  Huấn Luyện Làm Tông Ðồ

Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo

Lời Giới Thiệu
Lời Mở Ðầu
Chương 1:  Quan Ðiểm Tổng Quát Về Tự Do Tôn Giáo
Chương 2: Tự Do Tôn Giáo Dưới Ánh Sáng Mạc Khải

Sắc Lệnh về Hoạt Ðộng Truyền Giáo của Giáo Hội

Lời Giới Thiệu
Chương 1:  Những Nguyên Tắc Giáo Thuyết
Chương 2:  Chính Công Việc Truyền Giáo
Chương 3:  Các Giáo Hội Ðịa Phương
Chương 4: Các Nhà Truyền Giáo
Chương 5:  Tổ Chức Hoạt Động Truyền Giáo
Chương 6:  Sự Cộng Tác

Sắc Lệnh về Chức Vụ và Ðời Sống các Linh Mục

Lời Giới Thiệu
Chương 1:  Linh Mục Trong Sứ Mệnh Của Giáo Hội
Chương 2:  Thừa Tác Vụ Của Linh Mục
Chương 3:  Ðời Sống Linh Mục

Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay

Lời Giới Thiệu
Lời Mở Ðầu
Nhập Ðề
Phần Thứ Nhất, Chương 1:  Phẩm Giá Con Người
                           Chương 2:  Cộng Ðoàn Nhân Loại
                           Chương 3:  Hoạt Ðộng Của Nhân Loại Trong Vũ Trụ
                           Chương 4:  Sứ Mệnh Của Giáo Hội Trong Thế Giớn Ngày Nay
Phần Thứ Hai,   Chương 1:  Phải Ðề Cao Phẩm Giá Của Hôn Nhân Và Gia Ðình
                           Chương 2:  Cổ Võ Việc Phát triển Văn Hóa
                           Chương 3: Đời Sống Kinh Tế Xã Hội
                           Chương 4:  Ðời Sống Cộng Ðoàn Chính Trị
                           Chương 5:  Cổ Võ Hòa Bình Và Xây Dựng Cộng Ðoàn Các Dân Tộc

 

@ Công Đồng Chung Vatican II 40 Năm Nhìn Lại