Get Adobe Flash player

A. Nghi Thức Ðầu Lễ

 

Ca Nhập Lễ

 

Dứt ca nhập lễ, linh mục và cộng đoàn đứng làm dấu thánh giá, linh mục quay về phía cộng đoàn và đọc:

 

Nhân danh Cha và Con + và Thánh Thần.

Cộng đoàn thưa: Amen

Linh mục dang tay chào chào cộng đoàn:

Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.

Hoặc:

Chúa ở cùng anh (chị) em.

Cộng đoàn thưa:

Và ở cùng cha.

Linh mục hoặc phó tế hay thừa tác viên xứng hợp có thể nói vắn tắt ít lời hướng lòng giáo dân về thánh lễ ấy.

Hành động thống hối

Tiếp đến là hành động sám hối. Linh mục kêu mời các tín hữu làm việc thống hối và nói.

Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Thinh lặng giây lát rồi mọi người cùng đọc kinh thú tội chung:

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.

Đấm ngực và đọc:

Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Rồi đọc tiếp

Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Linh mục đọc lời xá giải:

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Cộng đoàn thưa:

Amen.

Hoặc có thể chọn các mẫu thống hối khác:

Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Thinh lặng giây lát

Lm: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cđ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.

Lm: Lạy Chúa , xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.

Cđ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Cđ: Amen.

 

Hoặc:

Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Thinh lặng giây lát

Lm: Lạy Chúa , Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Lm: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cđ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lm: Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Cđ: Amen.

 

Kinh Thương xót

Tiếp đến là Kinh Xin Chúa Thương Xót, nếu trước đó không đọc trong công thức sám hối:

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Ð: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kinh Vinh Danh

Ðoạn hát hoặc đọc Kinh Vinh Danh khi có luật buộc phải đọc.

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,

và bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,

chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,

chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,

Là Chúa Cha toàn năng.

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô,

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa

là Con Ðức Chúa Cha.

Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con;

Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.

Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.

Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh,

chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao,

cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha.

Amen.

 

Lời Nguyện Nhập Lễ

Dứt kinh Vinh Danh, linh mục chắp tay nói:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Mọi người cùng linh mục thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Sau đó linh mục dang tay đọc lời nguyện nhập lễ. Cuối lời nguyện cộng đoàn tung hô: Amen.