Get Adobe Flash player

C. Phụng Vụ Thánh Thể

Ðọc lời nguyện tín hữu xong, bắt đầu hát ca tiến lễ. Trong khi đó, các người giúp lễ mang chén thánh, khăn thánh, khăn lau chén và sách lễ lên bàn thờ.

Nên để giáo dân biểu lộ sự tham dự của họ qua việc dâng lễ: mang bánh, rượu để cử hành ThánhThể, hoặc mừng lễ vật khác để phụ giúp những nhu cầu của Hội Thánh hay để nâng đỡ người nghèo.

 

Dâng bánh

Linh mục đứng ở bàn thờ, cầm đĩa thánh đựng bánh, nâng lên cao một chút và đọc:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này

là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,

chúng con dâng lên Chúa

để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát thì linh mục đọc lớn tiếng. Cuối kinh cộng đoàn tung hô:

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Linh mục đặt đĩa bánh lên khăn thánh.

 

Dâng rượu

Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh, đang khi ấy đọc thầm:

Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này,

xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Ðấng

đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con.

Linh mục cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và đọc:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này

là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người,

chúng con dâng lên Chúa

để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát, thì linh mục đọc lớn tiếng. Cuối kinh, cộng đoàn tung hô:

Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh. Sau đó linh mục cúi mình đọc thầm:

Lạy Chúa là Thiên Chúa,

xin thương nhận chúng con

đang hết lòng khiêm nhường thống hối,

và xin cho hy lễ chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm nay

được đẹp lòng Chúa.

Tùy nghi xông hương của lễ và bàn thờ, rồi phó tế hoặc một người giúp lễ xông hương cho linh mục và cộng đoàn.

Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm:

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm,

tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy.

Linh mục trở vào giữa bàn thờ, quay về phía giáo dân, dang tay mời giáo dân cầu nguyện và nói:

Anh chị em hãy cầu nguyện

để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em

được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Cộng đoàn thưa:

Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha,

để ca tụng tôn vinh danh Chúa,

và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

 

Lời Nguyện Tiến Lễ

Sau đó, linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện, linh mục kết thúc:

a. Nếu thưa với Chúa Cha:

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói với Chúa Giêsu:

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cộng đoàn thưa: Amen.

 

Kinh Tiền Tụng