Get Adobe Flash player

Đau khổ của người vô tội

Lm. Ngọc Huỳnh

Người vô tội đau khổ luôn luôn là một thực tại nhức nhối. Nhất là khi chính bản thân chúng ta lâm vào tình cảnh đó.

Có thể nói đến ba loại đau khổ:

1. ĐAU KHỔ - TRỪNG PHẠT, tức là những đau khổ xảy đến như là hậu quả của những việc không tốt mà chúng ta đã gây ra.

2. ĐAU KHỔ - THỬ THÁCH, tức là những đau khổ xảy đến như là một cơ hi để chúng ta chứng tỏ bản lãnh, lòng trung thành và các nhân đức khác, hoặc như là cơ hi để chúng ta trui rèn bản lãnh và các nhân đức khác.

3. ĐAU KHỔ - CỨU ĐỘ, tức là những đau khổ có giá trị cứu độ khi chúng được gắn kết vào với hy tế thập giá của Đức Giêsu Kitô, vì ơn cu độ và sự giải thoát nhân loại. Những hy sinh và đau khổ của cha mẹ dành cho con cái chẳng hạn, cũng có giá trị cứu độ hiểu theo một nghĩa, cho dù ngưi cha người mẹ đó không ý thức một cách rõ ràng về sự gắn kết với hy tế thập giá. Đơn giản là vì Đức Kitô đã đảm nhận nơi Ngài tất cả những hy sinh của mọi người thiện tâm trong nhân loại và làm cho những hy sinh của tất cả chúng ta có giá trị vĩnh cửu nhờ Ngài.

Khi phải đau khổ dù vô tội, chúng ta đang đi vào một cuộc thử thách, nhiều khi là rất lớn lao và nghiệt ngã.

Khi gắn kết những đau khổ của mình vào với hy tế thập giá của Đức Kitô, chúng ta đang làm cho những hy sinh và những đau khổ vô tội của mình có giá trị cứu độ nhờ Đức Kitô.