Get Adobe Flash player

Thánh lễ An Táng

Ngoài Mùa Phục Sinh

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. (Hôm may) ÔBACE T... là người tín hữu Chúa và người anh (chị) em của chúng con đã cùng an giấc với Ðức Giêsu, Con Một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Ðức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho ÔBACE được cùng sống lại với Người. Vì vậy, chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho ÔBACE được chia sẻ vinh quang với Ðấng đã từ cõi chết sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu cho ÔBACE. T... được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, ÔBACE đã vững tin Ðức Giêsu Con Chúa là Vị Cứu Tinh nhân hậu, thì giờ đây, xin Chúa cho ÔBACE được thấy rằng Người cũng là vị thẩm phán khoan dung. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Ðức Giêsu Con Chúa đã để lại cho chúng con bí tích Thánh Thể là lương thực đi đường giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa, ước chi nhờ bí tích này, người anh (chị) em tín hữu của chúng con là T... được vào Nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin...

Thánh lễ An Táng

Trong Mùa Phục Sinh

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng: Chính Ðức Giêsu sẽ cho người con cái Chúa là ÔBACE T... được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thương nhìn đến lễ vật chúng con dâng và cho người con của Chúa là ÔBACE T... mới qua đời được vào chung hưởng vinh quang với Con Một Chúa, Ðấng đã dùng bí tích yêu thương liên kết chúng con nên một. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích Vượt Qua để cầu cho người con Chúa là ÔBACE T... mới qua đời. Xin thương đón nhận ÔBACE vào nhà Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin...